El projecte de Biennal de Castells. Síntesi (3): la Biennal

Posted on 5 gener 2012

0


(La decisió de l’Ajuntament de Tarragona d’aplicar de manera progressiva l’essència del meu projecte de reformulació del Concurs de Castells a partir del concepte de Biennal no ha de comportar, necessàriament, que tots i cadascun dels seus apartats s’implementin de manera literal o completa. Tot i això, crec oportú de donar-ne a conèixer una síntesi de les conclusions)

 • La declaració dels castells com a Patrimoni de la Humanitat atorga una responsabilitat al fet casteller que ha de centrar-se en la millora del seu procés intern organitzatiu i en un més intensa projecció internacional

 • El Concurs de Castells de Tarragona és una festa castellera singular i tradicional que necessita d’un projecte de modernització i estabilitat

 • Tarragona pot reunir, en una proposta conjunta, la seva pròpia consideració de Patrimoni de la Humanitat amb la que ostenta el fet casteller

 • Biennal de Castells. Tarragona, Patrimonis de la Humanitat” ha de ser un projecte, sorgit a partir de la convocatòria biennal de Tarragona, que doti d’estabilitat el Concurs i serveixi per a incidir en la seva projecció, per a reflexionar sobre els valors patrimonials, aixoplugar iniciatives i impulsar la inserció del fet casteller en l’àmbit universitari, pedagògic, social i ciutadà

Per tot això, cal dotar a l’organització del Concurs de Castells de Tarragona d’una mínima estructura estable -que no hagi re reiniciar-se cada dos anys, amb les didicultats que això suposa i el risc conseqüent d’ineficiència- i d’obrir-lo a d’altres activitats que la convocatòria estricta del concurs, per molt que en continuï essent l’eix central, el nexe i el motiu. (L’Ajuntament de Tarragona, en data 4 de gener de 2012, ja ha fet pública aquesta estructura estable amb el nomenament de dos tècnics municipals de reconeguda i àmplia experiència, Xavier González i Esther Roca, com a Director Executiu i Directora Castellera del Concurs)

Amb la creació de “Biennal de Castells. Tarragona, Patrimonis de la Humanitat”, un projecte d’impuls municipal, obert a la ciutat i el país, i també a la iniciativa privada, es pot

 • donar estabilitat i continuïtat a l’organització del Concurs de Castells de Tarragona

 • aixoplugar activitats ja existents al voltant del fet casteller celebrades arreu que vulguin inserir la seva programació sota la marca de la Biennal

 • impulsar la coordinació patrimonial entre el fet casteller i Tàrraco, al voltant de la celebració del Concurs de Castells de Tarragona, amb la convocatòria de jornades sobre dels Patrimonis de la Humanitat -en col·laboració amb la UNESCO i Unescocat- i tot un seguit d’activitats de caràcter turístic i gastronòmic -en col·laboració amb les associacions de comerç, d’hostaleria i de restauració de la ciutat;

 • impulsar la introducció del fet casteller en les activitats culturals de la ciutat, especialment pel que fa als festivals, com ara -a tall d’exemple, el REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona, tot obrint-hi una secció dedicada a clips castellers a partir de les eines 2.0 i les noves teconologies

 • impulsar la projecció internacional del Concurs de Tarragona i del fet casteller en general, en col·laboració amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, la Generalitat, Televisió de Catalunya i aquelles institucions que s’hi vulguin implicar, i amb la participació i presència en fires, festivals i mercats internacionals de caràcter cultural, patrimonial i turístic

 • impulsar la presència del fet casteller en l’àmbit universitari, en col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats -especialment a partir de la Universitat Rovira i Virgili-, no tan sols quant a la presència en programes específics de cursos d’estiu, Postgraus i Màstres, sinó també en els curricula dels estudis de Grau

 • impulsar la presència del fet casteller en l’ensenyament infantil, primari i secundari, amb l’establiment de grups de treball a partir de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili -i dels altres ICE- amb la voluntat de formular, no tan sols material pedagògic específic, sinó també d’explorar la inserció de recursos castellers en les competències bàsiques i els continguts

 • generar noves activitats al voltant del fet casteller a la ciutat de Tarragona, les comarques del Camp i, en general, arreu de la geografia castellera, en coorganització amb d’altres institucions, entitats, universitats i colles, amb la voluntat d’aprofundir en el coneixement i la divulgació dels castells, i que puguin inserir-se en la programació general de la Biennal

 • vetllar per l’aplicació al fet casteller, de comú acord amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i Unesco.cat, de tot allò que preveu la “Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial” en matèria d’estudi, guarda, divulgació i projecció

 • arribar a acords amb d’altres municipis per tal d’estendre-hi el concepte i marca de “Biennal de Castells”, especialment aquells que són claus i indiscutibles en la història del fet casteller -no es pot pretendre parlar de la història i tradició dels castells, així, sense partir de Valls, com a exemple primari d’aquesta voluntat .

Biennal de Castells. Tarragona, Patrimonis de la Humanitat” pot esdevenir un projecte fonamental en la projecció nacional i internacional de la ciutat i en la projecció internacional del fet casteller, així com un element d’interrelació ciutadana de diversos sectors culturals i econòmics, tot mantenint el Concurs de Castells com el seu zènit, el seu motiu i la gran activitat biennal i de la Biennal.

Posted in: Cultura popular